Home Statut

Statut Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Przewodniczący Radosław Jawor

Sekretarz Agnieszka Skwarczowska

 

Rozdział I:

Nazwa, siedziba, zakres działania, teren działania.

 

§ 1

Tworzy się organizacje studencką pod nazwą: Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zwane dalej Zrzeszeniem.

§ 2

Zrzeszenie rozwija działalność na rzecz obrony interesów studentów Uniwersytetu Śląskiego, realizacji ich potrzeb kulturowych, naukowych, społecznych i bytowych.

§ 3

Terenem działania jest obszar woj. śląskiego.

§ 4

Siedzibą Zrzeszenia jest miasto Katowice.

Rozdział II:

Postanowienia ogólne.

 

§ 5

Zrzeszenie jest osobą prawną.

§ 6

Zrzeszenie zrzesza studentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy akceptują zasady niniejszego statutu i podpisali deklaracje członkowską.

§ 7

(skreślony)

§ 8

Celem Zrzeszenia jest:

1. Działanie na rzecz pogłębiania demokracji w środowisku studenckim Uniwersytetu Śląskiego oraz obrona demokratycznych i praw obywatelskich.

2. Ochrona interesów materialnych, społecznych i kulturalnych studentów Uniwersytetu Śląskiego.

3. Działanie na rzecz podmiotowości osoby ludzkiej, tolerancji i wysokiego poziomu moralnego.

4. Rozwój samorządności i autonomii Uniwersytetu Śląskiego.

§ 9

Zrzeszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Reprezentowanie swoich członków wobec władz i administracji uczelnianej i państwowej oraz organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.

2. Podejmowanie działań w celu obrony swobód demokratycznych i praw obywatelskich.

3. (skreślony)

4. Udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku, gdy zagrożone są prawa studenta lub grupy studentów.

5. Organizowanie akcji protestacyjnych studentów Uniwersytetu Śląskiego w przypadku naruszenia praw i interesów społeczności akademickiej. Przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

6. Inicjowanie, popieranie i prowadzenie działalności naukowej i kulturalnej oraz pomoc w organizacji kół naukowych, samokształceniowych i seminariów.

7. Zapewnienie swobody twórczej i artystycznej studentów Uniwersytetu Śląskiego oraz umożliwienie prezentacji ich twórczości.

8. Prowadzenie stałych niezależnych badań o charakterze:

1) Ekonomicznym i socjalnym nad poziomem życia materialnego studentów.

2) Merytorycznym i metodycznym nad programem studiów.

9. Organizowanie samopomocy studenckiej.

10. Współdziałanie z władzami uczelni oraz organizacjami w realizacji celów Zrzeszenia.

11. Prowadzenie działalności wydawniczej.

12. Podejmowanie działań dla rozwoju sportu, turystyki i rekreacji Prowadzenie i podejmowanie innych działań dla realizacji celów zrzeszenia.

13. Prowadzenie i podejmowanie innych działań dla realizacji celów Zrzeszenia.

 

Rozdział III:

Członkowie, ich prawa i obowiązki.


§ 10

Członkiem Zrzeszenia może być każdy student Uniwersytetu Śląskiego, który:

1. Akceptuje zasady niniejszego statutu i podpisał deklarację przystąpienia do Zrzeszenia.

2. Odbył 3-miesięczny staż kandydacki, w czasie którego przysługują mu wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem uprawnień wymienionych w 12. 1 statutu oraz został przyjęty decyzją Komisji Uczelnianej Zrzeszenia.

3. Nie należy do innych organizacji o celach sprzecznych z celami Zrzeszenia.

4. Komisja Uczelniana może w uzasadnionym przypadku skrócić staż kandydacki.

5. Członkiem Zrzeszenia może zostać także student innej uczelni, jeśli nie istnieje tam inna OU.

6. Członkiem NZS może zostać Student albo doktorant, który nie ukończył 28 roku życia.

§ 11

W przypadku odmowy przez Komisję Uczelnianą przyjęcia do Zrzeszenia studentowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 2-ch tygodni od daty doręczenia odmowy.

§ 12

Członek Zrzeszenia ma prawo:

1. Wybierać i być wybierany do wszystkich władz Zrzeszenia.

2. Brać udział we wszystkich formach działalności Zrzeszenia.

3. Korzystać ze wszystkich form pomocy Zrzeszenia.

4. Występować z postulatami do władz Zrzeszenia i otrzymywać odpowiedź w terminie jednego miesiąca od złożenia postulatu.

5. Być na bieżąco informowany o wszystkich formach działalności Zrzeszenia.

6. Krytykować i opiniować działalność Zrzeszenia w każdej dziedzinie.

7. Swobodnie wyrażać na forum Zrzeszenia przekonania światopoglądowe, społeczne i polityczne.

8. Osobiście składać wyjaśnienia podczas omawiania we władzach i organach Zrzeszenia spraw dotyczących jego osoby.

9. Odwołać się od decyzji Komisji Uczelnianej do Walnego Zebrania Członków.

§ 13

Członek jest zobowiązany:

1. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Zrzeszenia.

2. Regularnie płacić składki członkowskie.

3. Godnie reprezentować Zrzeszenie.

4. Brać czynny udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Zrzeszenie.

§ 14

Członkostwo honorowe.

1. Członkiem honorowym Zrzeszenia może zostać każda osoba szczególnie zasłużona dla środowiska akademickiego lub Zrzeszenia.

2. O przyznanie członkostwa honorowego decyduje Walne Zebranie Członków Zrzeszenia.

3. Członkowie honorowi Zrzeszenia korzystają z praw wyszczególnionych w 12. 4-6.

§ 15

Ustanie członkostwa następuje przez:

1. Wystąpienie ze Zrzeszenia.

2. Wygaśnięcie, które następuje 12 miesięcy od przerwania lub ukończenia studiów.

3. Wykluczenia na mocy uchwały właściwej ze względu na członkostwo Uczelnianej Komisji Rewizyjnej (zwanej dalej UKR). Uchwała o wykluczeniu podejmowana jest w przypadku nieprzestrzegania statutu NZS, po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wszczętego, na wniosek KU, lub z inicjatywy 5 członków danej OU.

4. Od decyzji wyszczególnionych w 15. 3 służy prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 2-ch tygodni od daty otrzymania decyzji.

5. Jeżeli procedura wyszczególniona w 15. 4 ma miejsce podczas przerwy w roku akademickim, tryb odwoławczy rozpoczyna się w pierwszym dniu wznowienia zajęć akademickich.

 

Rozdział IV:

Struktura i władze Zrzeszenia.

 

§ 16

1. Władzami Zrzeszenia są:

1) Walne Zebranie Członków.

2) Komisja Uczelniana.

3) (skreślony)

4) Uczelniana Komisja Rewizyjna.

2. (skreślony)

3. (skreślony)

4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) Zmiana statutu Zrzeszenia.

2) Uchwalenie regulaminów Zrzeszenia.

3) Ustalenie składu liczbowego Komisji Uczelnianej (od 3 do 7 członków, w tym Przewodniczący) i wybór składu tej Komisji.

4) Uchwalenie programów działania Zrzeszenia.

5) Ustalenie ogólnych zasad gospodarki finansowej Zrzeszenia.

6) Uchwalenie ogólnych zasad działalności gospodarczej.

7) Wybór Uczelnianej Komisji Rewizyjnej składającej się z trzech osób.

8) Udzielenie absolutorium ustępującej Komisji Uczelnianej.

9) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Zrzeszenia.

10) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Komisji Uczelnianej.

11) Ustalanie wysokości składek członkowskich.

5. Do kompetencji Komisji Uczelnianej należy:

1) Reprezentowanie Zrzeszenia wobec władz państwowych, władz uczelni i innych podmiotów.

2) Działanie w imieniu Zrzeszenia w obrocie prawnym.

3) (skreślony)

4) Ustanawianie pełnomocników do występowania w imieniu Zrzeszenia w obrocie prawnym.

5) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków, co najmniej raz na 12 miesięcy.

6) (skreślony)

7) Proklamowanie strajku.

6. przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności danej OU.

7. Do kompetencji Uczelnianej Komisji Rewizyjnej należy:

1) Kontrola działalności Komisji Uczelnianej oraz sprawdzanie jej zgodności ze statutem i regulaminem.

2) Przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Komisji Uczelnianej.

3) Występowanie w uzasadnionym przypadku z wnioskiem do Komisji Uczelnianej o wykluczenie ze Zrzeszenia oraz możliwość wykluczenia.

§ 17

Ustala się następujący zasady i tryb powoływanie władz Zrzeszenia:

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku uchwałą Komisji Uczelnianej, wydaną na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem, który przypada między 1 a 23 maja.

1) Uchwała KU określa termin i miejsce zebrania, powołuje komisarza wyborczego oraz fakultatywnie regulamin przeprowadzenia WZC.

2) Komisarzem wyborczym powinna zostać osoba z dłuższym stażem w organizacji, ustępujący członek organu nadzoru albo zarządu, deklarujący rezygnację z ubiegania się o ponowny wybór lub osoba ciesząca się odpowiednim autorytetem wśród członków OU.

3) Komisarz wyborczy, jako przewodniczący komisji skrutacyjnej, dba o prawidłowy przebieg zgłaszania kandydatur, przebiegu głosowania, ogłoszenia wyników i spisania protokołu.

4) Do komisarza wyborczego składane są kandydatury osób, ubiegających się o wybór do organów OU . Termin zgłaszania kandydatur upływa o północy 3 dnia przed wyznaczonym dniem WZC OU. Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć zwięzłą notkę uzasadniającą.

5) Komisarz ogłasza listę kandydatów 2 dnia przed WZC, podając ją do wiadomości uprawnionym członkom NZS drogą elektroniczną i w formie obwieszczenia w biurze OU.

6) Możliwe jest zgłoszenie dodatkowych kandydatur w trakcie WZC, jeśli zaistniały obiektywne okoliczności uniemożliwiające zgłoszenie kandydatury wcześniej.

7) Komisarz wyborczy kończy pracę po sporządzeniu i zatwierdzeniu protokołu

8) W przypadku zwołania NWZC mandat Komisarza Wyborczego ulega reaktywacji, chyba że uchwała i zarządzenie zwołujące NWZC stwierdzają inaczej.

2. Nadzwyczajne zebranie członków zwoływane jest przez Komisję Uczelnianą lub na wniosek 1/3 członków.

3. (skreślony)

4. Komisja Uczelniana tworzy się w następujący sposób:

1) Poprzez wybór Przewodniczącego oraz pozostałych członków KU w wyborach bezpośrednich, wolnych, w głosowaniu tajnym.

a) Aby zostać wybranym, kandydat musi uzyskać zwykłą większość głosów.

b) W razie nieobsadzenia jednego ze stanowisk wybór powtarza się. Jeżeli powtórne głosowanie również nie pozwoli na powołanie kandydata na stanowisko, zmniejsza się liczbę członków KU.

c) Na pierwszym posiedzeniu, które musi odbyć się najpóźniej 14 dni od daty rozpoczęcia kadencji, KU, na wniosek Przewodniczącego, mianuje spośród swoich członków Sekretarza oraz Skarbnika.

2) (skreślony)

5. (skreślony)

6. Uczelnianą Komisje Rewizyjną wybiera się na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu tajnym.

7. Kadencja wszystkich władz trwa rok.

8. Poszczególni członkowie władz sprawują swoje obowiązki do momentu wyboru następcy.

9. Nie można łączyć udziału w kierowaniu instancjami organizacji politycznych z udziałem we władzach Zrzeszenia.

10. (skreślony)

§ 18

Zrzeszenie może zawierać porozumienia z innymi organizacjami, jeżeli statuty i działalność tych organizacji odpowiadają podstawowym zasada określonym w niniejszym statucie.

§ 19

1. Władze Zrzeszenia są władne podejmować uchwały, z wyjątkiem uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Zrzeszenia, przy obecności, co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

2. Uchwały, z wyjątkiem uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Zrzeszenia, zapadają zwykła większością głosów członków biorących udział w glosowaniu. Jeżeli statut nie stanowi inaczej uchwały zapadają jawnie.

§ 20

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu NZS podejmuje WZC i NWZC większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków NZS uprawnionych do głosowania.

2. Uchwałę o rozwiązaniu NZS podejmuje WZC większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 4/5 delegatów uprawnionych do głosowania.

 

 

Rozdział V:

Strajk.

 

§ 21

W razie naruszenia praw lub interesów społeczności akademickiej po wyczerpaniu innych form protestu Komisja Uczelniana może proklamować strajk okupacyjny. Przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

§ 22

1. Strajkiem okupacyjnym kieruje Komisja Uczelniana powołując służbę porządkową. Przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. Komisja Uczelniana i służba porządkowa działają w porozumieniu z organami uczelni i władzami uczelni odpowiadającymi za jej funkcjonowanie i mienie. Przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Rozdział VI:

Osobowość prawna, fundusze i majątek.

 

§ 23

(skreślony)

§ 24

Zrzeszenie uzyskuje osobowość prawna z chwilą uprawomocnienia się postanowień o zarejestrowaniu.

§ 25

W obrocie prawnym oświadczenia woli za Zrzeszenie składają przewodniczący i sekretarz Komisji Uczelnianej.

§ 26

Poza osobami wyszczególnionym w 25. Komisja Uczelniana może ustanowić pełnomocników do występowania w obrocie prawnym.

§ 27

1. Majątek Zrzeszenia tworzony jest z:

1) Składek członkowskich.

2) Darowizn, spadków, zapisów i dotacji.

3) (skreślony)

4) Ofiarności publicznej. Przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych.

2. Ogólne zasady gospodarowania majątkiem Zrzeszenia ustala Walne Zebranie Członków.

§ 28

1. Fundusze Zrzeszenia przeznaczane są na finansowanie działalności organizacyjnej, socjalnej, kulturalno-oświatowej, wydawniczej Zrzeszenia oraz inną działalność statutową.

2. Zasady gospodarowaniem finansów Zrzeszenia ustala Walne Zebranie Członków.

 

Rozdział VII:

Postanowienia przejściowe i końcowe.


§ 29

(skreślony)

§ 30

Uchwały Walnego Zebranie Członków są ostateczne i prawomocne o ile nie stoją w kolizji z ogólnie przyjętym porządkiem prawnym i nie naruszają niniejszego statutu.

§ 31

Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Zrzeszenia staja się prawomocne po upływie 2-ch tygodni od daty ich podjęcia.

§ 32

Rozwiązanie Zrzeszenia następuje poprzez:

1. Zmniejszenie się liczby członków poniżej 15 osób.

2. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania członków o rozwiązaniu Zrzeszenia.

§ 33

W razie rozwiązania się Zrzeszenia jego likwidatorami są członkowie ostatnio wybranej Komisji Uczelnianej.

§ 34

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie znajduje statut krajowy NZS.

§ 35

Zmiany statutu przedstawione powyższym tekstem jednolitym wchodzą w życie w momencie uchwalenia w dnia 18. 05. 2012 r.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com